Justitierådet Edvard Cassels stiftelse har till ändamål att främja rättsvetenskaplig verksamhet vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och särskilt utvecklingen av privaträtten. Stiftelseändamålet medger ett stöd till olika verksamheter och projekt.

Stöd kan åtnjutas av disputerade tillsvidareanställda medarbetare vid Juridiska institutionen som aktivt bedriver forskning. Också återanställda och emeriterade professorer vid Juridiska fakulteten kan i viss utsträckning erhålla bidrag. Dessutom kan bidrag utgå till institut och centra knutna till Juridiska institutionen.

Stöd som utgår skall främja verksamheten och utvecklingen vid Juridiska fakulteten.


Stiftelsen Hans Thornstedts minnesfonds ändamål är att främja den vetenskapliga forskningen och undervisningen vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Bidrag skall kunna ges till allt som styrelsen anser behövligt för fakultetens verksamhet eller för de juris studerandes aktiviteter i Juridiska föreningen vid Stockholms universitet. Som exempel kan nämnas resebidrag, bokinköp, kontorsutrustning samt assistenthjälp. Stöd skall också kunna ges till gästfrihet vid besök hos fakulteten och måltider vid speciella tillfällen för dem som är fast eller tillfälligt knutna till fakulteten.

Stöd skall i första hand ges för att täcka behov för vilka medel inte kan erhållas på annat sätt.


Lars Hjerners stiftelse för rättsvetenskaplig verksamhet ger bidrag för främjande av vetenskaplig forskning och/eller understöd för beredande av undervisning eller utbildning, allt inom rättsvetenskapen.