Vem kan söka

Samtliga stiftelser ger stöd till projekt som har koppling till den Juridiska institutionen och den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Justiterådet Edvard Cassels stiftelse
Bidrag från Cassels stiftelse kan sökas av:

 • Disputerade tillsvidareanställda medarbetare vid Juridiska institutionen,  Stockholms universitet, som bedriver aktiv forskning.
 • Återanställda och emeriterade professorer vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, (i viss utsträckning).
 • Institut och centra knutna till Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Stöd som utgår ska främja Juridiska fakultetens verksamhet och utveckling, särskilt utvecklingen av privaträtten.


Stiftelsen Hans Thornstedts minnesfond
Bidrag från Thorntedts minnesfond kan sökas av:
 • Tillsvidareandställda forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Forskarstuderande vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Juridiska fakulteten och Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Juridiska föreningen vid Stockholms universitet.
Stöd som utgår ska främja den vetenskapliga forskningen och undervisningen vid Juridiska fakulteten. Stöd ska i första hand ges för att täcka behov för vilka medel inte kan erhållas på annat sätt, exempelvis:
 • bidrag för juriststudenternas aktiviteter i Juridiska föreningen
  vid Stockholms universitet,
 • resebidrag,
 • bokinköp,
 • kontorsutrustning,
 • assistenthjälp,
 • gästfrihet vid besök hos fakulteten och
 • måltider vid speciella tillfällen för fast eller tillfälligt anknutna till fakulteten.
   
Lars Hjerners stiftelse för rättsvetenskaplig verksamhet
Bidrag från Hjerners siftelse kan sökas av:
 • Tillsvidareanställda lärare och forskare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Stöd som utgår ska främja vetenskaplig forskning och/eller understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom rättsvetenskap.
 

BIDRAGSANVISNINGAR
I pdf:en nedan hittar du full-ständiga anvisningar för stiftelsernas olika bidragstyper.