Tjänsteanslag

Ansökan och beloppsgränser
Tjänstanslag utgår årligen med:

  • 50 000 kr för professorer
  • 25 000 kr för docenter
  • 25 000 kr för återanställda professorer
  • 15 000 kr för professor emeritus (endast efter särskild ansökan)
  • 15 000 kr för universitetslektorer

För professorer, docenter och universitetslektorer gäller att de ska vara tillsvidareanställda. Reducerat anslag utgår om mottagaren är verksam vid fakulteten endast under en del av ett år.

Så använder du tjänsteanslaget
Tjänsteanslag betalas inte ut i förskott. Bidraget betalas istället ut vartefter kostnader uppstår. Begäran om ersättning för utlagda kostnader skickas till info@casselstiftelsen.se snarast möjligt efter det att kostnaden uppstått. 

Observera att beviljade belopp inte får överskridas. Bidragsmottagaren svarar själv för att bidragsramen inte överskrids (läs mer på sidan Redovisning). Stiftelsernas sekreterare är behjälpliga med statusrapporter om anslagsförbrukningen.

Användningstid

Tjänsteanslaget beviljas för räkenskapsår (juli-juni) och anslaget för ett visst år står till förfogande för användning till och med den 30 juni. Medel som inte använts ett visst år kan inte utnyttjas under kommande år utan återgår till stiftelsens allmänna budget. Det nya tjänsteanslaget får börja användas tidigast från och med den 1 juli varje år.

Ändamål
Tjänsteanslagen är avsedda för ett brett användningsområde. De skall underlätta och främja mottagarens vetenskapliga verksamhet vid fakulteten i alla relevanta hänseenden. Några exempel på utgifter som omfattas är resekostnader i arbetet, facklitteratur och tidskrifter för personlig användning, skriv- och översättningshjälp, bärbara datorer, datatillbehör mm. Inköp av IT-stöd är begränsat att uppgå till 35 000 kronor inom tre års tjänsteanslag.

Kostnader som ligger nära privata omkostnader, såsom exempelvis mobiltelefon, samtalskostnader och andra mobiltelefonrelaterade produkter eller tjänster, internetabonnemang och parkeringsavgifter kan ej bekostas av tjänsteanslaget.

På fakturor (underlag) skall det klart framgå vad det är för vara som är inköpt (beskrivning), hur och till vad den skall användas. Den som är berättigad till tjänsteanslag erinras om att böcker och teknisk utrustning (ex. datorer) som bekostas av tjänsteanslaget är Juridiska institutionens egendom. Detta innebär att egendomen skall vårdas och återlämnas till institutionen då anställningen avslutas eller om institutionen av annan anledning begär att den återlämnas.

OBS! Tjänsteanslaget får inte användas för representation.

Utbetalning
Belopp betalas av sekreteraren efter anhållan. Anslagsmottagaren lägger ut för kostnaden och inger redovisning av utlägg enligt punkt 3.3.3 i Bidragsanvisningar.pdf. Som redan framgått svarar anslagsmottagaren själv för att tjänsteanslaget inte överskrids.

BEGÄRAN OM UTBETALNING
Begäran om ersättning för
utlägg eller betalning av
fakturor skickas till info@casselstiftelsen.se snarast möjligt
efter det att en kostnad uppstått/faktura inkommit. 

BIDRAGSANVISNINGAR
I pdf:en nedan hittar du full-ständiga anvisningar för stiftelsernas olika bidragstyper.